Transport gratuit cu cardul de masă Up Romania pe BringoRegulament Campanie


Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI
1. Organizatorul campaniei „Transport gratuit la Penny, Cora, Carrefour pentru comenzile achitate cu Up Dejun in aplicatia Bringo” este UP ROMANIA S.R.L., o societate cu răspundere limitată, având sediul social în Bucuresti, Calea Serban Voda nr. 206, cladirea U-Center, Building A, etaj 8, sector 4, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6468/25.07.2002, având cod de înregistrare fiscală RO 14774435, reprezentată în mod legal de Elena Pap, în calitate de Director General, denumită în cele ce urmează „UP RO";
2. Campania promotionala se desfasoara cu sprijinul:
2.1. Bringo Magazin S.R.L, o societate comercială cu răspundere limitată legal înființată şi funcționând în conformitate cu legile române, având sediul social în Strada Mihai Eminescu nr.108-112, Etaj 5, Sector 2, București, înregistrată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/13752/19.10.2016, CUI 36649034, reprezentată legal prin Dnul. Catalin Dumitru Samara, în calitate de Administrator, denumită în continuare “Bringo”
2.2. REWE ROMANIA S.R.L, o societate comercială cu răspundere limitată legal înființată şi funcționând în conformitate cu legile române, având sediul social în Stefanestii de Jos, Jud. Ilfov, Str. Busteni, nr. 7, Cod postal 077175, înregistrată în Registrul Comerțului București sub nr. J23/886/2005, CUI RO13348610, reprezentată legal prin Daniel Gross , în calitate de Administrator , denumită în continuare “ Penny”
2.3. ROMANIA HYPERMARCHE S.R.L, o societate comercială cu răspundere limitată legal înființată şi funcționând în conformitate cu legile române, având sediul social în Str. Dudești-Pantelimon nr. 73-75 București, înregistrată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/38/2002 CUI 14374293, reprezentată legal prin dna Aura Radulescu , în calitate de CEO Cora , denumită în continuare “Cora”
Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE
(1) Campania se desfasoara in perioada 23.10.2023-31.12.2023 prin intermediul platformei Bringo in localitatile in care Bringo isi desfasoara activitatea si in care exista magazine Penny, Carrefour sau Cora. Lista cu locatitaile in care Bringo isi desfasoara activitatea poate fi consultata aici: https://www.bringo.ro/ro/
(2) Organizatorul poate inceta oricand desfasurarea prezentei Campanii si va face publica incetarea Campaniei, prin aceleasi canale de comunicare folosite pentru promovarea Campaniei.
Art. 3 PARTICIPANTI SI DREPTUL LA PARTICIPARE
(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice cu varsta de minimum 16 ani, din localitatile in care Bringo isi desfasoara activitatea, care detin tichete de masa pe suport electronic UP Dejun (denumite in cele ce urmeaza “Card UP Dejun”), emise de UP Romania (denumite in cele ce urmeaza “Participantii”).
(2) Pentru a putea participa la Campanie, este necesar ca persoanele sa aiba un cont Bringo activ la data începerii campaniei sau sa isi deschida un cont nou.
(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie si descalificarea automata a persoanelor care incearca sa fraudeze.
(4) Prin participarea la aceasta Campanie, participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.
Art. 4 MECANISMUL CAMPANIEI
(1) Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la aceasta Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
o Participantii trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 3 de mai sus;
o Participantii trebuie sa detina un card Up Dejun la data începerii campaniei sau sa intre in posesia unui card Up Dejun pe durata Campaniei;
o Participantii trebuie sa comande produse alimentare de cel putin 150 (unasutacincizeci) lei inclusiv, dintr-unul din magazinele Penny, Carrefour sau Cora, prin intermediul platformei Bringo si ulterior sa aleaga din platforma Bringo, ca modalitate de plata a comenzii, plata cu cardul UP Dejun, iar la finalizarea comnezii sa introduca codul UPROMANIA.
(2) Inscrierea se va face exclusiv in Perioada Campaniei mentionata la Art. 2 de mai sus;
(3) Toti utilizatorii care au indeplinit cumulativ conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) au sansa de a castiga unul dintre premiile Campaniei.
(4) Codul poate fi folosit de maximum 10 ori pe un cont unic de utilizator în perioada campaniei.
Art. 5 PREMIILE CAMPANIEI(1) Participantii beneficiaza de TRANSPORT GRATUIT pentru fiecare comanda de produse alimentare, plasata prin platforma Bringo, din magazinele Penny, Carrefour sau Cora, in valoare de cel putin 150 (unasutacincizeci) lei inclusiv, platita cu cardul Up Dejun in perioada Campaniei, pentru care introduce inainte de finalizarea comenzii codul UPROMANIA (denumit in cele ce urmeaza “Premiul”).(2) Valoarea totala a Premiilor oferite pe durata prezentei Campanii, va fi de maximum 176.000 (unasutasaptezecisisasemii) lei (“Bugetul total“), adică 8800 de livrări gratuite.Art. 6 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT
In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.
Art. 7 INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pe site-ul oficial Up Romania la adresa https://upromania.ro/fisiere/transport-gratuit-Bringo.pdf si https://campaigns.bringo.ro/
Art. 8 PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii iau cunostinta de faptul ca datele lor personale vor fi prelucrate in scopul si pe durata organizarii si desfasurarii Campaniei, precum si pe o perioada ulterioara de 5 ani. UP RO va avea acces doar la tranzactiile utilizatorilor efectuate folosind cardul Up Dejun catre Bringo, fara a avea acces la produsele efectiv selectionate de acestia. Prelucrarea are loc conform obligatiilor legale pe care Up RO le are in baza calitatii sale de emitent de bilete de valoare si are acelasi regim aplicabil tuturor tranzactiilor efectuate folosind bilete de valoare pe suport electronic emise de UP RO.
Aveţi următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal: (i) dreptul de acces la datele cu caracter personal; (ii) dreptul de a obține rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal; (iii) dreptul de a obține restricționarea prelucrării; (iv) dreptul la portabilitatea datelor; (v) dreptul de vă opune prelucrării (atunci când prelucrarea se întemeiază pe un interes legitim al operatorului). De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul acordat, ceea ce are ca efect încetarea oricărei prelucrări a datelor dvs., fără însă a afecta legalitatea prelucrărilor desfășurate anterior.
Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriţi să ne adresaţi orice solicitare, precum şi să vă exercitaţi oricare din drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor personale, vă rugăm să ne contactați la sediul Up România (menționat mai sus), telefonic, la numărul 021.402.82.23 sau să transmiteți o solicitare către DPO-ul Up România, utilizând următoarea adresă de e-mail: [email protected]. Fiecare solicitare va fi analizată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună. În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumit(ă) de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere către ANSPDCP.
Art. 9 LITIGII
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Bucuresti.
Art. 10 CONTESTATII
Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii sau prin email la adresa [email protected] . Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare.
Art. 11 ALTE REGLEMENTARI
In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Bucuresti, Calea Serban Voda nr. 206, cladirea U-Center, Building A, etaj 8, sector 4, România si se regaseste si pe website-ul https://upromania.ro/fisiere/transport-gratuit-Bringo.pdf si https://campaigns.bringo.ro/ Participantii pot solicita informatii organizatorului la adresa de email: up[email protected].